Zaświadczenia lekarskie

Czym są zaświadczenia lekarskie?

Zaświadczenie lekarskie jest efektem orzekania lekarza o Twoim stanie zdrowia. O treści i zakresie takiego orzeczenia decyduje lekarz i wydaje je na podstawie badania i posiadanej dokumentacji medycznej. Zgłaszając się po zaświadczenie dostarcz lekarzowi wszelką niezbędną dokumentację jaką posiadasz. Jeśli do wydania orzeczenia potrzebne będą dodatkowe badania lub konsultacje, lekarz poinformuje Cię o tym. Często zbieranie danych do takiego orzeczenia to długi proces, więc musisz liczyć się z tym, że nie będzie możliwe uzyskanie zaświadczenia natychmiast.

Prawo do orzekania i wystawienia zaświadczenia ma każdy lekarz posiadający pełne prawo wykonywania zawodu, a więc nie tylko lekarz POZ. Jeśli zatem potrzebujesz zaświadczenia dotyczącego konkretnego schorzenia, zgłoś się do tego lekarza, który leczy Cię z tego powodu.

Część zaświadczeń jest finansowana ze środków publicznych i korzystając z opieki zdrowotnej w ramach NFZ, możesz je uzyskać bezpłatnie. Nie oznacza to, że wydać je musi lekarz POZ. Takie zaświadczenie wyda również np. lekarz w szpitalu lub w poradni specjalistycznej.

 

Jakie zaświadczenia możesz uzyskać bezpłatnie?

 • związane z kontynuowaniem leczenia lub rehabilitacją;
 • związane z niezdolnością do pracy (wystawienie ZUS ZLA);
 • do szkolnych zajęć sportowych dzieci i młodzieży (w ramach bilansu szkolnego);
 • do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież;
 • do możliwości nauki w publicznych szkołach muzycznych i artystycznych;
 • do celów pomocy społecznej;
 • związane z orzekaniem o niepełnosprawności;
 • do celów adopcyjnych i pieczy zastępczej;
 • do uzyskania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500+ dla seniora);
 • związane z założeniem Niebieskiej Karty;
 • do uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

 

Jakie zaświadczenia nie są bezpłatne (nie są finansowane przez NFZ)?

 • związane z prowadzeniem pojazdów;
 • związane z medycyną pracy (finansuje je pracodawca);
 • związane z kwalifikacją do publicznych szkół i studiów zawodowych (są finansowane odrębnie);
 • związane z uprawianiem sportu lub udziałem w zawodach sportowych przez osoby dorosłe;
 • o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji ławnika;
 • związane z testami sprawnościowymi przy kwalifikacji do pracy lub szkoły.

 

Kiedy nie potrzebujesz zaświadczenia lekarskiego, aby skorzystać z przysługujących Ci uprawnień?

 • karmienie piersią – wystarczy oświadczenie matki karmiącej;
 • karty związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, np. kolonijne, obozowe;
 • amatorska aktywność ruchowa (np. zajęcia na basenie, zajęcia sportowe w różnych klubach amatorskich, zajęcia w klubie seniora);
 • rozpoczęcie pobytu w żłobku;
 • powrót do żłobka/przedszkola po chorobie;
 • amatorskie zawody sportowe.
Skip to content