Czy placówka mająca kontrakt z NFZ może pobierać opłatę za niestawienie się pacjenta na umówioną wizytę?

Nie. Pacjent, który nie stawił się na umówiony termin wizyty nie może być zobowiązany do uiszczenia opłaty placówce, która ma podpisany kontrakt z NFZ. W przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia, pacjent podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.

Skip to content